اجرای تست‌های نفوذ و ارائه‌ی گواهینامه‌های معتبر و امن‌سازی نرم‌افزار